Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ποιοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ γλυτώνουν την αύξηση του ορίου ηλικίας !!!

4/9/2016


Όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα εξαιρεθούν από την αύξηση του ορίου ηλικίας, όπως αυτή εφαρμόζεται από το ν. 4336/2015.


Όπως ανακοίνωσε το ΙΚΑ με σχετική εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε3, της παρ. Ε, του άρθ. 2 του ν. 4336/2015 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Φ11321/οικ. 47523/1570/Υπουργική Απόφαση.


Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν – χωρίς να απαιτείται αναγνώριση – την ειδική προϋπόθεση των 3600 και 1000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο Πίνακα.

Ακολουθεί ολόκληρη η Εγκύκλιος:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΜΑ: « Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015.»

Σχετ: Οι με αρ. 4/2013 και 52/2015 εγκύκλιοι.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ10221/4617/165/12.4.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι/ ες που αναγνωρίζουν με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε3, της παρ. Ε, του άρθ. 2 του ν. 4336/2015 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υπουργική Απόφαση.

Ευνόητο είναι ότι η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους/ες ασφαλισμένους/ες πληρούν – χωρίς να απαιτείται αναγνώριση – την ειδική προϋπόθεση των 3600 και 1000 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο Πίνακα.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιωάννα Γάτη – Σπυροπούλου

ΠΗΓΗ: www.radiogamma.gr